sky
정상의 품격과 자부심을 느낄 수 있는 파미힐스 컨트리클럽

타이틀

※ 현재 접속 시간 : 2022.01.25 10:10:39

2022년 01월_Reservation Calendar
SUN MON TUE WED THU FRI SAT

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

마감

26

마감

27

신청 9

28

신청 9

29

마감

30

마감

31

 

2022년 02월_Reservation Calendar
SUN MON TUE WED THU FRI SAT

1

휴장

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

21

 

22

 

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

sky

사업자등록번호 : 513-81-21932 통신판매신고번호 : 2009-경북칠곡-0047(주)한길 대표이사 :장문익, 설정수, 차한욱

경상북도 칠곡군 왜관읍 봉계로 263Tel : 054-971-9900 Fax : 054-971-9905 예약전화 : 1577-9003

Copyright 2011 Palmyhills Country Club. All Right Reserved